ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

                                            ಹೆಸರು                                       ಹುದ್ದೆ                            ವಿಷಯ/ಶಾಖೆ                        ಇ-ಮೇಲ್ ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   prs-fd@karnataka.gov.in 22252078 255 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಡಾ. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಕೌರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ)   secybud-fd@karnataka.gov.in 22353138 251 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಫರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ)   secyexp-fd@karnataka.gov.in 22340259 208 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಮಂಜು ಪ್ರಸನನ್ನ ಪಿಲೈ ಐ.ಪಿ.ಓ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿತ್ತೀಯ ಸುಧಾರಣೆ)   asfr-fd@karnataka.gov.in 22373427 401 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್,  ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಿ&ಆರ್)   dsbr-fd@karnataka.gov.in 22258973 249F ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ನಿತೀಶ್.ಕೆ,

ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III  ಹಾಗೂ

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಆಯವ್ಯಯ (ಪ್ರ)

  ds3-fd@karnataka.gov.in
spobud-fd@karnataka.gov.in
22251121 250 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
   
ಡಾ. ಮಂಗಳ ಜಿ.ಎಸ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)

   ds-admin-fd@karnataka.gov.in

22373029,

22373165

 256 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿ

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ)

  spozp-fd@karnataka.gov.in 22256351 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್, ಬುಗೆಟ್ಯಾಗೋಳ

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೋ.ಆ.ಕೋ.)

  dspwfc-fd@karnataka.gov.in 22250802 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
      spozp-fd@karnataka.gov.in    
ಶಶಿಧರ ಜಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ds2-fd@karnataka.gov.in 22251495 259 ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಪದ್ಮಾವತಿ

ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ds1-fd@karnataka.gov.in 22282590 203 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಸುವರ್ಣಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-I)   dsser1-fd@karnataka.gov.in 22353984 207 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಉಮಾ ಕೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-II)   dsser2-fd@karnataka.gov.in 22353987 202A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಶೋಭ ಹೆಚ್ ಎ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಫ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.) ಶಾಖೆಗಳು (ಎಫ್.ಆರ್. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.) dsfrbcc-fd@karnatka.gov.in 22033243 259 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಲ್ಯಾಣ)   ds-welfare-fd@karnataka.gov.in 22255728 258 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ವತ್ಸಲ ಕುಮಾರಿ ಸಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎ‍ಫ್.ಸಿ.ಸಿ.)   dsfcc-fd@karnataka.gov.in 22373429

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಿ.ಎಮ್.ಯು.) (ಪಿ.ಎಮ್.ಯು.) ವಿಷಯಗಳು-ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ  dspmu-fd@karnataka.gov.in 22373028

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ನಮ್

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಕಾನೂನು 

hlc-fd@karnataka.gov.in  

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

   
ವನಿತ ಎನ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-1 ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) ಶಾಖೆಗಳು (ವೆಚ್ಚ-1 ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) usexp1-fd@karnataka.gov.in  22033210 201E ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಬು ಜಿ.ಎಸ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-2 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-10) ಶಾಖೆಗಳು (ವೆಚ್ಚ-2 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-10) usexp2-fd@karnataka.gov.in  22033210 249A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಗೋಪಿಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-3 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-9) ಶಾಖೆಗಳು (ವೆಚ್ಚ-3 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-9) usexp3-fd@karnataka.gov.in  22033123 367 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ರವಿಚಂದ್ರ . ಎನ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-4 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-5) ಶಾಖೆಗಳು (ವೆಚ್ಚ-4 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-5) usexp4-fd@karnataka.gov.in  22033812 205 ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಮಂಜುನಾಥ ಎಮ್

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಶಾಖೆಗಳು (ವೆಚ್ಚ-6 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-11) uszp-fd@karnataka.gov.in  22033352 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಎನ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-7 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-8) ಶಾಖೆಗಳು (ವೆಚ್ಚ-7 ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-8) usexp7-fd@karnataka.gov.in  22033583 249 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಮುರಳೀಧರ ಸಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಎಫ್.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.) ಶಾಖೆಗಳು (ಎಫ್.ಆರ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.) spofrcc-fd@karnataka.gov.in  22033224 249E ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾ.ತೆ.-I) ಶಾಖೆ  (ವಾ.ತೆ.-1) usct1-fd@karnataka.gov.in  22033312 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ರಾಜಮ್ಮ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾ.ತೆ.-II ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) ಶಾಖೆಗಳು (ವಾ.ತೆ.-2 ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) uscoord-fd@karnataka.gov.in  22033459 360A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಲಲಿತಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-I) ಶಾಖೆಗಳು (ಸೇವೆಗಳು-1 & 3) usser1-fd@karnataka.gov.in  22033135 207A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಜಯಶ್ರೀ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-II) ಶಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-2) usser2-fd@karnataka.gov.in  22033402 202A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೋ.ಆ.ಕೋ.) ಶಾಖೆಗಳು (ಲೋ.ಆ.ಕೋ.-1 & 2) uspwfc-fd@karnataka.gov.in  22033518 249E ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಖಾಲಿ

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶಾಖೆ) ಶಾಖೆ  (ವೆಚ್ಚ-12) usproc-fd@karnataka.gov.in  22033160 360A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ನೇತ್ರಾಪ್ರಭಾ ದಯಪುಲೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ) ಶಾಖೆಗಳು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ) usadm-fd@karnataka.gov.in  22033392 249A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಮಂಜುಳ ನಟರಾಜ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಬಕಾರಿ) ಶಾಖೆ (ಅಬಕಾರಿ) usexcise-fd@karnataka.gov.in  22033330 201G ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕುಮಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎ‍ಫ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ) ಶಾಖೆಗಳು (ಎ‍ಫ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ) usfcc-fd@karnataka.gov.in  22032010

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಖಾಲಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸು, ವೆಚ್ಚ-5 ಮತ್ತು 7) ಶಾಖೆ (ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸು, ವೆಚ್ಚ-5 ಮತ್ತು 7) usif-fd@karnataka.gov.in  22032724

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಹರೀಶ್ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಕಾನೂನು ಕೋಶ) ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು uslc-fd@karnataka.gov.in  22032894

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

   

ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-1) ಇಂಧನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಇಲಾಖೆ.    22033766 257 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಸೋನಿಕ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-2) ಸಹಕಾರ, ಮಾಹಿತಿ,‍ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ.    22033744 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ದಯಾನಂದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-3) ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.    22033823 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಸಂಗಣ್ಣವರ್ ಎಮ್.ಎಚ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-4) ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪಾನೆ,ಮೀನುಗಾರಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ    22033826 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಶೋಭಾ ಎಂ.ಬಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-5) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ & ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕಾ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ.    22033747 205 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ವಿದ್ಯಾ ಹೆಚ್ ಪೈ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-6) ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ.    22033445 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಮೆಹಿಬೂಬ್‌ ಖಾನ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-7) ಕಂದಾಯ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾಹಿತಿ,ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ.    22033760 249 ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಬೈರಾಜು ಕೆ.ಎಸ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-8) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ.    22033746 249 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-9) ವಸತಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ , ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.    22033745 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕವಿತಾ.ಸಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-10) ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸಧೀಯ ವ್ಯವಹರಗಳ ಇಲಾಖೆ.    22033593 202 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಸಿದ್ದಿಕ್‌ ಪಾಷಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-11) ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ.    22033229 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕಾಂತಮ್ಮ ಎನ್. ಎಮ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವೆಚ್ಚ-12) ಸಿಆಸುಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ)    22033827 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಉಮಾದೇವಿ ಜಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) ಖಾತರಿ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು, ಆಯವ್ಯಯ ಜ್ಞಾಪನ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ.    22033768 205 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಶಿಲ್ಪಾಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಬಿಸಿಸಿ) ಆಯವ್ಯಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.    22033762 257 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎಫ್.ಆರ್.) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ, ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ.    22033262 257 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಜೆಯಂತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎಫ್.ಆರ್.ಸಿ.) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳು, ಆರ್.ಬಿ.ಐ,ಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯ ಆದೇಶಗಳು.    22033765 257 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕವಿತಾ. ಎಲ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಗಣಕ ಕೋಶ) ನಬಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲ, ಮರುಪಾವತಿ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಜಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ.    22033033 249E ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಪುಷ್ಪ ವಿ. ಎಸ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-I) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೌಕರರ ವೀಲಿನಿಕರಣ, ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು, ಅಂತರಾಜ್ಯ ವರ್ಗವಣೆ, Ex-Gratia ಪಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿರ್ವವಣೆ.    22033145 207 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಹನುಮಂತರಾಜು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-II) ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ವೇತನ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿಷಯ, ಕಾಲಬದ್ಧ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ.   22033402  202 ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ನಾಗರತ್ನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-III) ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕಾ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ, ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಯ ಪರಿಗಣನೆ, ದಿನಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಭತ್ಯೆ ನಿಯಮಗಳು, ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ಆದೇಶಗಳ ಕಂಪೆಂಡಿಯಮ್ ತಯಾರಿಕೆ.    22033153 207 ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ  (ಲೋ.ಆ.ಕೋ.- I) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ,ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ,ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ.    22033814 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್. ಎನ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ  (ಲೋ.ಆ.ಕೋ.- II) Security Deposit ಮರುಪಾವತಿ, ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆ,ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.    22033741 249C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಚಿನ್ನು ಬಾಯ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ  (ಪಿಂಚಣಿ) ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯಗಳು, ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು    22032708

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.) ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್, ನಬಾರ್ಡ್,ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಸಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ, ಆರ್.ಆರ್.ಬಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು.    22032063

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಬಸವರಾಜು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪಿ.ಎಮ್.ಯು.) ಬಾಹ್ಯ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ    22032252

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಅಜಯ್ ಕೊರಡೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಅಬಕಾರಿ) ಅಬಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು    22033830 201G ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಧರ್ಮಪ್ಪ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಾ.ತೆ. - I) ಮಾರಟ ತೆರಿಗೆ, VAT ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು.    22033761 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ವಾಣಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಾ.ತೆ. - II) ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು.    22033742 249B ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಶರಣಪ್ಪ ಎಮ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ) ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು.    22033759 249A ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಕೋಮಲ.ವಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಮುಂಗಡ) ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳು    22033758 249A ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಲೋಕೇಶ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ‍ಫ್.ಸಿ.ಸಿ.) 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು.    22032784

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

ಹೇಮಲತಾ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸ್ವೀಮರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು.    22033769 363C ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕಲಾವತಿ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ) PAC ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು.    

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-03-2021 03:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ