ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಆಇ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2020 07-11-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 1 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2020 17-02-2020

2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.91   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 04-10-2019

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸುವುದು-6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

 3.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 36 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 29-05-2019

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2ನೇ ಸಂಪುಟದ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಕುರಿತು

0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 (XIII) 28-05-2019

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತು 6 ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 (XIV) 28-05-2019

ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 (XII)   28-05-2019

ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃಂದಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ  6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಸನಿತಿ 2019  11-01-2019 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು- ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ  0.47  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ (ವಿ) 120 ಪಿ ಇ ಎನ್ 2018  11-01-2019 80 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು / ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು  0.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 19 ಮಕಮು  2018  11-01-2019 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ  2018 (XI)  11-01-2019 ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ - ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಸಮ್ಮತ ನಿಗದಿ 0.24  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ  2018 (I to X)  11-01-2019 ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  0.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ  01  ಸೇನಿಸೇ 2019  11-01-2019 ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ನಿಯತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

ಆಇ  02  ಸೇನಿಸೇ 2019

11-01-2019

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ  ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಟ ಅರ್ಹ ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 33 ಪಿಇಎನ್ 2018

24-04-2018

ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

 12.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018  19-04-2018

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು (ತಿಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು)

0.38  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 01-03-2018

6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಸುವ ಕುರಿತು

3.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  01-01-2018

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ (ಸಂಚಿಕೆ-3)

19.60 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  01-01-2018

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ (ಸಂಚಿಕೆ-2)

3.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  01-01-2018

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ (ಸಂಚಿಕೆ-1)

20.6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

1.92 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

31-01-2018

 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.70 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಆಇ 41 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

04-11-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

2.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

11-09-2017 

 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

07-08-2017 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (Nodal Officer) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.53  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

07-08-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ  ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

4.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017-P

25-07-2017

ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.71  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017(P)

06-07-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

1.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

15-06-2017

ಸೇರ್ಪಡೆ

1.46   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

15-06-2017  

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಷರತ್ತುಗಳು – ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ

1.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017-P

29-06-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು

ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2.00 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 30 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013

24-03-2017

ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 30 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013

01-06-2015

ಐದನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ 2012ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ತೃತ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ

0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-11-2020 03:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ