ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು

ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 14 ಸೇನಿಸೇ 2022 19-08-2023

ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

2.28  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 4 ಸೇನಿಸೇ 2023

27-06-2023

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

3.33  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 14ಸೇನಿಸೇ 2021 23-09-2022

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

2.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 30 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022 26-08-2022

ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.

0.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 18 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2020 05-08-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 2018ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು-ನೆನಪೋಲೆ

0.18   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 8 ಮಕಮು 2021

14-12-2021

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 06 ಎಸ್.ಆರ್.ಎ 2020

11-12-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 213 ಮತ್ತು 214ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 05 ಎಸ್.ಆರ್.ಎ 2020

22-07-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ-1 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 13 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2020 11-08-2020

ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಷ್ಠ ವೇತನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.63 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 05 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019

25-11-2019

ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕದ ನಿರ್ಧರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

0.62 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019  04-11-2019

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 0.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 6 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

18-10-2019

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.25  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಅಇ 1 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019 16-07-2019 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು, 1985ರ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ "ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ " ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆ.ಇ 9 ಎಸ್.ಅರ್.ಪಿ 2019  16-07-2019 ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ದಜಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 3.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆ.ಇ 6 ಎಸ್.ಅರ್.ಪಿ 2019 19-06-2019 ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು(Hardship Allowance) ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 08 ಎಸ್‌ ಆರ್ ಎಸ್‌ 2018 30-04-2019

ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು

0.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 08 ಸೇನಿಸೇ 2018  06-10-2018 ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ಷೀಕರಣ 0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಅಇ 04 ಸನತಿ 2018 16-10-2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ಅಇ 04 ಸನತಿ 2018- ದಿನಾಂಕ 03-08-2018 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 1.80 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಅಇ 25 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 20-10-2018  ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ 2012ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.25300-46500ಕ್ಕೆ 2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  2.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಅಇ 28 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 20-10-2018 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು/ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.  2.12  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಅಇ 09 ಸನತಿ 2018   05-11-2018  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  3.77  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಅಇ 01 ಎಸ್ ಅರ್  ಎಸ್ 2019 04-05-2019 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ  ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಅಇ 01 ಎಸ್ ಅರ್  ಎಸ್ 2019 04-05-2019  ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ಅರ್ಹದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  0.13  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಅಇ 02 ಸನತಿ 2018  27-05-2019  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247(ಎ) ರನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಅಇ 02 ಸನತಿ 2019 07-06-2019  ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 02(E) ಸೇನಿಸೇ 2019 06-08-2019 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ 1.80 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-10-2023 11:12 AM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080