ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 20 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023 27-10-2023

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್‌ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.96 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 21 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023 26-10-2023

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2023 21-10-2023

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-07-2023: 35% ರಿಂದ 38.75%)

3.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 11 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023 02-06-2023

01-02-2016ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಎನ್‌ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 11 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023 01-06-2023

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್‌ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು (01-01-2023-38% ರಿಂದ 42%)

0.74 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 10 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023 31-05-2023

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು (01-01-2023-38% ರಿಂದ 42%)

2.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 9 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023

30-05-2023

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ-(01-01-2023-ಶೇಕಡ 31% ರಿಂದ 35%)

0.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2023  21-01-2023

01-01-2016ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಎನ್ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 44 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022  22-11-2022

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್‌ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

1.94 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 41 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022

12-10-2022

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.29 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 40 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022

07-10-2022

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(01-JUL-2022: 27.25% ರಿಂದ 31%)  0.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 25 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022

09-05-2022

2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

1.54 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 23 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2022 11-04-2022

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 22 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2022 05-04-2022

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2022: 24.50% ರಿಂದ 27.25%)

2.76  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 32 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2021

08-11-2021

2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್‌ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2021   27-10-2021

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 30 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2021  27-10-2021

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2021: 21.50% ರಿಂದ 24.50%)

2.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 20 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2021  19-08-2021

2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರು ಹಾಗೂ 2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

1.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2021  29-07-2021

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.18  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2021

26-07-2021

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2021: 11.25% ರಿಂದ 21.50%)

2.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 10 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2020 05-05-2020

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್‌/ಎಐಸಿಟಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಎನ್‌ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಜೂನ್‌ 2021ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಆಇ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

 04-11-2019

2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಎಸಿಟಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-10-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019  

02-11-2019

2006ರ   ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 16 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019  25-10-2019

2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.57  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 15 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

19-10-2019

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(01-Jul-2019: 6.50% ರಿಂದ 11.25%)

 0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 3 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 15 -05-2019 2016 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ  ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 0.23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 4 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 13-05-2019 2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
  ಆಇ 2 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 03-05-2019   2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  / ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿವೇತನದಾರರ   ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 0.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 8 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2018 30-04-2019 ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು 3.80 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 28-03-2019 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2019: 3.75% to 6.50%) 1.61  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 26 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018

30-10-2018

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2018: 142% to 148%) 2.60  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 27 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 30-10-2018 2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು. 2.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 12-10-2018 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2018: 1.75% to 3.75%) 2.77  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 10-07-2018 2006 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ  01-01-2016ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. 2.85  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 23-06-2018 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JAN-2018: 139% to 142%) 2.65  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 18-06-2018  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN2018: 1.75% ) 171.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 40 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017 16-10-2017 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2017: 136% to 139%)  0.02    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 39 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

06-10-2017

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2017: 43.25% to 45.25%)

3.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 16 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

30-04-2017

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2017: 40.25% to 43.25%)

3.50  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

04-04-2017

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2017: 132% to 136%)

3.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 34 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

28-10-2016

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2016: 125% to 132%)

2.78  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

21-10-2016

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2016: 36% to 40.25%)

4.55  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

18-04-2016

ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JAN-2016: 119% to 125%) 

2.91  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಫ್ ಡಿ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2016

13-04-2016 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2016: 32.5% to 36%) 6.63  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 08-10-2015  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2015: 113% to 119%)   2.66 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 30-09-2015  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2015: 28.75% to 32.5%)  2.83 
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 08-05-2015

 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JAN-2015: 107% to 113%) 

 2.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 11 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2015 24-04-2015

 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2015: 25.25% to 28.75%)

2.94  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2014 26-09-2014

 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2014: 21% to 25.25%)

2.42  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2014 08-04-2014  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JAN-2014: 15% to 21%) 0.09  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2014 10-01-2014  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2014: 100% to 107%)  2.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 10-10-2013  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು        (01-JUL-2013: 80% to 90%)  0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 03-10-2013   ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JUL-2013: 9% to 15%) 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 20 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 20-05-2013  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (01-JAN-2013: 72% to 80%)  0.02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 09 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013 08-05-2013   ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2013: 4% to 9%) 1.26  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 26 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 25-10-2012  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (01-JUL-2012: 65% to 72%)  1.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 25 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 17-10-2012

2012 ಪರಿಷ್ತೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 19 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 17-05-2012  ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು (01-JAN-2012: 58% to 65%)  1.12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2012 14-05-2012   ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2012: 69.5% to 76.75%) 1.32   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 35 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 15-10-2011  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2011: 62.5% to 69.5%) 1.27   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 28 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 29-04-2011 ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಸಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. (01-JAN-2011: 153% to 166%) 0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 19-04-2011 ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  (01-JAN-2011: 45% to 51%) 2.14  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2011 07-04-2011 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2011: 56.25% to 62.5% ) 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 16 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2010 23-04-2010 ಎಐಸಿಸಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.        (01-JAN-2010: 123% to 137%) 1.94  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2010 12-04-2010 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2010: 38% to 46% ) 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2009 19-05-2009 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2009: 26.75% to 32.75% ) 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2008 12-11-2008 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2008: 22.75% to 26.75%) 0.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2008 25-04-2008 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 03 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2008 02-04-2008 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2008: 17.5% to 22.75%) 0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 40 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2007 08-01-2008  ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ – ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಎಫ್ ಡಿ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಎ 2003

22-10-2007 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಿಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಜಾರಿಯಿರುವ ಉಪಲಬ್ದಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2007 28-05-2007  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2007: 7% to 12.25%) 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 15 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2006 27-04-2006 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JAN-2006: 71% to 74%) 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 17 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2004 03-11-2004  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JUL-2004: 61% to 64%) 0.01  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2004 02-07-2004  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  (01-JAN-2004: 59% to 61%) 0.01   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2003 29-01-2004  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JUL-2003: 55% to 59%) 0.02  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2004 07-06-2003  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (01-JAN-2003: 52% to 55%) 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-11-2023 05:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080