ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ-ಪಿಇಎನ್-172-2022‌ 09-01-2023

ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪಾವತಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿವರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.39  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 39 ಪಿಇಎನ್‌ 2020 (ಭಾ)-ತಿದ್ದೋಲೆ

03-01-2023

ದಿನಾಂಕ: 01-04-2006ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಆದರೆ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಡಿಫೈನ್ಡ್‌ ಪಿಂಚಣಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.84   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 211 ಪಿಇಎನ್ 2021 22-02-2022

ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 262 ಪಿಇಎನ್ 2021

17-12-2021

ಪಿಂಚಣಿದಾರರು/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ಜೀವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 1.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 56 ಪಿಇಎನ್ 2017 12-10-2017 ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 0.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 113 ಪಿಇಎನ್ 2012 09-05-2017 ಸೇರ್ಪಡೆ 0.03  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 18 ಪಿಇಎನ್ 2017 08-05-2017 ದಿನಾಂಕ:1.01.2006 ರ ನಂತರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2012 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ/ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ, 2006ರ  ಯು.ಜಿ.ಸಿ /ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ/ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೇತನದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2012  ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ/ಮೃತರಾದವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ನಿಗಧಿ  0.03  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 23 ಪಿಇಎನ್ 2017 27-03-2017 ತಿದ್ದುಪಡಿ 0.02  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 37 ಪಿಇಎನ್ 2016 25-08-2016 ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ, ಉಪದಾನ, ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣೆ ಹಾಗೂ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.98  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 184 ಪಿಇಎನ್ 2014 13-07-2015 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶಗಳು  0.096  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 295 ಪಿಇಎನ್-1-2010 17-07-2014

ಕಾಣೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ/ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013(I) 12-06-2013 ಯುಜಿಸಿ /ಐಸಿಎಆರ್ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.46  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013(II) 12-06-2013 2006ರ ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.45  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 218(ವಿ) ಪಿಇಎನ್ 2013 05-06-2013 ದಿನಾಂಕ:1.01.2006 ರ ನಂತರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2012 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ/ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ, 2006ರ  ಯು.ಜಿ.ಸಿ /ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ/ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೇತನದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2012  ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ/ಮೃತರಾದವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ನಿಗಧಿ  0.65  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 22 ಪಿಇಎನ್ 2013 13-02-2013 ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.06  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 113 ಪಿಇಎನ್ 2013 07-01-2013 ದಿನಾಂಕ:1.01.2006 ರ ನಂತರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2012 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ/ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ, 2006ರ  ಯು.ಜಿ.ಸಿ /ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ/ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೇತನದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2012  ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ/ಮೃತರಾದವರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ನಿಗಧಿ  2.37  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 229 ಪಿಇಎನ್ 2013  25-10-2012 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ  ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 81 ಪಿಇಎನ್ 2012 03-09-2012 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರ/ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.08  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 46 ಪಿಇಎನ್ 2012 20-06-2012 ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಡಿಡಿಓ ಕೋಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 81 ಪಿಇಎನ್ 2012  03-05-2012 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.54  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 158 ಪಿಇಎನ್ 2007 31-12-2011 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 269 ಪಿಇಎನ್ 2011 26-12-2011 ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಪತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ ಡಾಟಾ in put sheet  ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.98  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 265 ಪಿಇಎನ್ 2011 22-11-2011 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 248 ಪಿಇಎನ್ 2011 31-10-2011 ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.058 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 249 ಪಿಇಎನ್ 2011 31-10-2011 2006ರ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಅರ್ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ   0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 07 ಸಿಪಿಪಿ 2011 18-10-2011 ತಿದ್ದುಪಡಿ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 07 ಸಿಪಿಪಿ 2011 17-10-2011 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 120 ಪಿಇಎನ್ 2011 19-05-2011 2006ರ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಅರ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ  ಬಗ್ಗೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 126 ಪಿಇಎನ್ 2011(I) 19-05-2011 ಪೂರ್ವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 126 ಪಿಇಎನ್ 2011(II) 19-05-2011  ಪರಿಷ್ಕೃತ 2006ರ  ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದು ನಿವೃತ್ತದಾರ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ (ವಿ) 04 ಸಿಪಿಪಿ 2011 11-04-2011 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಇ (ವಿ) 27 ಪಿಇಎನ್ 2007 06-01-2011 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 21 ಪಿಇಎನ್ 2010 25-11-2010 2006ರ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಫ್ ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 09 ಪಿಇಎನ್ 2010 04-11-2010 ಯುಜಿಸಿ /ಐಸಿಎಆರ್/ ಎಐಸಿಟಿಇ/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:1.7.2005 ರಿಂದ 31.12.2005ರ   ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೃತ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 12 ಸಿಪಿಪಿ 2010 25-10-2010 ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 27 ಪಿಇಎನ್ 2007 13-10-2010 ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 20 ಸಿಪಿಪಿ 2010 01-10-2010 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 149 ಪಿಇಎನ್ 2010 19-08-2010 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ- ಮಾರ್ಪಾಡು 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 06 ಸಿಪಿಪಿ 2010 17-08-2010 1996ರ ಎಐಸಿಟಿಇ/ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:1.7.2005 ರಂದು ಅಥವಾ ತದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 05 ಸಿಪಿಪಿ 2010 11-06-2010 ಎಫ್ ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ  ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 03 ಪಿಇಎನ್ 2009 03-06-2010 ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಉಪದಾನದ (ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜಿ) ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ)  04 ಸಿಪಿಪಿ 2010 12-04-2010 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 06 ಸಿಪಿಪಿ 2009 25-11-2009 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 06 ಸಿಪಿಪಿ 2009 25-11-2009 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:1.07.2009ರಿಂಧ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಕೃತ್ತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 02 ಸಿಪಿಪಿ 2009 19-05-2009 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 11 ಸಿಪಿಪಿ 2008 14-11-2008 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 03 ಸಿಪಿಪಿ 2008 06-06-2008 ಎಐಸಿಟಿಇ/ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:1.7.2005 ರಂದು ಅಥವಾ ತದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.02 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 15 ಸಿಪಿಪಿ 2007 22-10-2007 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 15 ಸಿಪಿಪಿ 2007 21-08-2007 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 15 ಸಿಪಿಪಿ 2007 02-07-2007 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 03 ಪಿಇಎನ್ 2007(I) 06-06-2007 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 13 ಸಿಪಿಪಿ 2006 06-10-2006 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 13 ಸಿಪಿಪಿ 2006 03-05-2006 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 01 ಪಿಇಎನ್ 2006 04-04-2006 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ  ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 14 ಪಿಇಟಿ 2005 15-11-2005 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 10 ಪಿಇಟಿ 2005 25-05-2005 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 12 ಪಿಇಟಿ 2004 10-11-2004 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 1 ಪಿಇಎನ್ 2004 02-09-2004

ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಉಪದಾನ ಹಾಗೂ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳ ಕುರಿತು.

0.55 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 10 ಪಿಇಟಿ 2004 08-07-2004 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 05 ಪಿಇಟಿ 2004 24-02-2004 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 64 ಸಿಪಿಪಿ 2003 09-12-2003 ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ- ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 01 ಪಿಇಎನ್ 2003 21-08-2003 ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪಧನ ಮತ್ತು ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 06 ಪಿಇಟಿ 2003 13-06-2003 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 52 ಸಿಪಿಪಿ 2003 02-05-2003 ನಿಗಧಿತ ಕಾಲವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು  ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 19 ಪಿಇಟಿ 2002 12-12-2002 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 12 ಪಿಇಟಿ 2001 19-11-2001 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 05 ಪಿಇಟಿ 2001 26-05-2001 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 13 ಪಿಇಟಿ 2000 28-11-2000 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 09 ಪಿಇಟಿ 2000 19-05-2000 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ(ವಿ) 71 ನಿವೇತ 1997

20-11-1997

ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ (ವಿ) 199 ಪಿಇಎನ್‌ 1993  13-09-1994

ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಉಪದಾನ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ  (ವಿ) 11 ಕುವಿವೇ 1987 21-03-1988 ಕಾಣೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ/ಪೆನ್ ಷನ್ ದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ಮತ್ತಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 1.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-03-2023 06:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080