ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಳೆಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 36 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ 2018 (ಭಾ-1) 03-08-2022

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃಂದದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2020 07-11-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2018ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 01 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2020 17-02-2020

2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.91   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019 04-10-2019

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆರಿಸುವುದು-6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

 3.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2018(XI)  15-06-2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಆಇ 24 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2018(XI) ದಿ:11-01-2019 ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

0.92 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 36 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 29-05-2019

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 2ನೇ ಸಂಪುಟದ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಕುರಿತು

0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 (XIII) 28-05-2019

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತು 6 ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು

0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 (XIV) 28-05-2019

ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 (XII) 28-05-2019

ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃಂದಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ  6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಸನಿತಿ 2019 11-01-2019 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು- ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ  0.47  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ (ವಿ) 120 ಪಿ ಇ ಎನ್ 2018 11-01-2019 80 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು / ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು  0.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 19 ಮಕಮು  2018 11-01-2019 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ  2018 (XI) 11-01-2019 ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ - ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಸಮ್ಮತ ನಿಗದಿ 0.24  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 24 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ  2018 (I to X) 11-01-2019 ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  0.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ  01  ಸೇನಿಸೇ 2019 11-01-2019 ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ನಿಯತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

ಆಇ  02  ಸೇನಿಸೇ 2019

11-01-2019

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ  ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಟ ಅರ್ಹ ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ  06  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ  2018

09-05-2018

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 33 ಪಿಇಎನ್ 2018

24-04-2018

ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

 12.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018  19-04-2018

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು (ತಿಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು)

0.38  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 06 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 01-03-2018

6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಸುವ ಕುರಿತು

3.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017 31-01-2018

 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.70 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ  38  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ  2017 11-01-2018

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 

2.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  01-01-2018

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ (ಸಂಚಿಕೆ-3)

19.60 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  01-01-2018

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ (ಸಂಚಿಕೆ-2)

3.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  01-01-2018

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ (ಸಂಚಿಕೆ-1)

20.6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

6ನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

1.92 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಆಇ 41 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

04-11-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

2.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

11-09-2017 

 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

07-08-2017 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗಲು ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (Nodal Officer) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.53  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

07-08-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ  ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

4.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017-P

25-07-2017

ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.71  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017(P)

06-07-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

1.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 33 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017-P

29-06-2017

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವಬಗ್ಗೆ

 2.00 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

15-06-2017

ಸೇರ್ಪಡೆ

1.46   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2017

15-06-2017  

6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಷರತ್ತುಗಳು – ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ

1.34 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 22 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2017

01-06-2017

ಆರನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ

0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 30 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013

24-03-2017

ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 08 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2016

23-03-2016

ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಐಡಿ ಘಟಕದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 30 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2013

01-06-2015

ಐದನೇ ವೇತನದ ಆಯೋಗದ 2012ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ತೃತ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ

0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 15 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2014  

26-08-2014

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

1.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 30 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012

31-01-2014

ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ/ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 12 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012- (III)

05-09-2013

ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.

0.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 02  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2010

 26-08-2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ: ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 2007ಕ್ಕೆ 5ನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

0.48 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 12 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012- (XIII)

 10-06-2013

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.58 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 12  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012- (XII)

 10-06-2013

ಚಲನವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೋಷಣಾ ಭತ್ಯೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.59 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 12  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012- (XI)  10-06-2013 ಅಂಗವಿಕಲತೆಯುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಖರೀದಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾಹನದ ಬೆಲೆಯ ಶೇ.25 ರಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂಬರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 02  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2013  17-01-2013 ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದಿಂದ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ  ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. 0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2010 06-12-2012 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಭೋದಕರ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ, 0.42 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07 ಸೇನಿಸೇ 2012 04-08-2012 ತಿದ್ದೋಲೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಆಇ 03 ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ 2012 ದಿ:14.06.2012ರ ಪ್ಯಾರಾ 17.1ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ. 0.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05 ಸೇನಿಸೇ 2012 14-06-2012 ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸುವ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ – ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.98 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 04 ಸೇನಿಸೇ  2012 14-06-2012 ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ-ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.91 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ಸೇನಿಸೇ 2012 14-06-2012 ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು – ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪ್ರರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ 0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012 (I) to (ix) 14-06-2012 ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಆದೇಶಗಳು 0.50 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012 21-04-2012 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ನಿಯಮಗಳು 2012 0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ  07 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2012 21-04-2012 ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು 0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ 2011 5.42 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಸಮಿತಿ -2011 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 23  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2011  15-06-2011 ಅಧಿಕಾರಿ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ  1.68 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 29  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2011 16-05-2011 ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 25  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2011 20-04-2011 ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 29  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2010 28-10-2010 ತಿದ್ದೋಲೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ  ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು 0.84 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 29  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2010 28-10-2010 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ  ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು 0.83 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07 ಬಿಪಿಇ 2009 10-07-2009 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು 0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2009 02-03-2009 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗ - 2005ರ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶಗಳು 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2007 29-08-2008 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ-ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.60 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2007 (I) 14-08-2008 ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾಹನ ಭತ್ಯೆ- ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.60 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2008 25-03-2008 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮೊತ್ತದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 08  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2007 16-05-2007 ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 17 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2007 16-05-2007 ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು ೨೦೦೭ 0.20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 08 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 2007 09-04-2007 5ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 89 04-09-1992 ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.69 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 55 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 85 30-10-1985 ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ (ವೇತನ) ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 3.65 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 91 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ(ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 91 27-03-1982 ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ - ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. 0.75 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 53 ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 79 26-10-1979 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತಾ ವೇತನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದು - ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಗಿತ 0.60 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-02-2023 06:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080