ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 142 ವೆಚ್ಚ-6-2021 10-03-2021

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಕಿ/ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.12  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 52 ವೆಚ್ಚ 6/2020(5) 23-03-2020 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ 6/2020(8) 23-03-2020 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 52 ವೆಚ್ಚ 6/2020(6)

23-03-2020

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.86 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಅ.ಸ.ಪ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 47 ವೆಚ್ಚ-6-2020  

20-03-2020

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳವಾರು ವೇತನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.92 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 71 ವೆಚ್ಚ-6-2020 20-03-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.53 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 100 ವೆಚ್ಚ-6-2020

17-03-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.84 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 52 ವೆಚ್ಚ-6-2020 (4)        

16-03-2020

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಹಾಸನ. ಆಲೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೇಲೂರು, ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.50  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 52 ವೆಚ್ಚ-6-2020 (3)       16-03-2020

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪೂತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.60 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 68 ವೆಚ್ಚ-6-2020          13-03-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮುರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.87 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 52 ವೆಚ್ಚ-6-2020 (2)       13-03-2020

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.81 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 64 ವೆಚ್ಚ-6-2020                      

13-03-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೆತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.84 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 59 ವೆಚ್ಚ-6-2020  

10-03-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ತಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾರಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 1.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ 6-2020 (7)        04-03-2020

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3 ರಡಿ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.79 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 52 ವೆಚ್ಚ-6-2020 (1)        03-03-2020

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಮಚಾಯತ್ ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3ರಡಿ 2015-15 ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 51 ವೆಚ್ಚ-6-2020 03-03-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 49 ವೆಚ್ಚ-6-2020  

27-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.82  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 50 ವೆಚ್ಚ-6-2020

26-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.79 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

FD 34 EXP-6-2020 (6) 

 

26-02-2020

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3 ರಡಿ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.77  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ 6-2020 (5)      

26-02-2020

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3 ರಡಿ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.72  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ 6-2020 (4)     

18-02-2020

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು 3 ರಡಿ 2014-15 ರಿಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 40 ವೆಚ್ಚ-6-2020          18-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 46 ವೆಚ್ಚ-6-2020 26-02-2020  

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತಿತರ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.27  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 102 ವೆಚ್ಚ-6-2020 25-02-2020

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ಸಂಭಾವನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.49  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 44 ವೆಚ್ಚ-6-2020

24-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಮೋದ್ಯೋಗ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಯೋಜನಾ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ಸಂಭಾವನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.77 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 69 ವೆಚ್ಚ-6-2020          20-02-2020

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ.

0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 42 ವೆಚ್ಚ-6 2020           18-02-2020  

ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 1.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 41 ವೆಚ್ಚ-6 2020  18-02-2020  

ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.38  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 40 ವೆಚ್ಚ-6 2020  18-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.76  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 39 ವೆಚ್ಚ-6-2020  15-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 2.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 37 ವೆಚ್ಚ-6-2020                    15-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.08  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 66 ವೆಚ್ಚ-6-2020 14-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ,ಶಿಕ್ಷಣ,ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 38 ವೆಚ್ಚ-6-2020 14-02-2020

ಅನುದಾನದ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ

0.53 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ-6-2020 (2)

10-02-2020

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿಧಿ-1ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ-6-2020 (1)  10-02-2020 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿಧಿ-1ರಡಿ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.09  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 42 ವೆಚ್ಚ-6-2020

03-02-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಜವಳಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.42  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಆಇ 24 ವೆಚ್ಚ 6 2020

 

27-01-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 32 ವೆಚ್ಚ-6 2019  24 01 2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 20 ವೆಚ್ಚ 6 2020 20-01-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 182 ವೆಚ್ಚ-6-2019 18-01-2020

ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ರಾಜಧನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

5.48  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 405 ವೆಚ್ಚ-6-2019 10-01-2020

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-1 ಮತ್ತು ನಿಧಿ-3ರಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.97 ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
 ಆಇ 1-2016 ಜಿಪಅ 2019  06-01-2020

ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

5.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ   
ಆಇ 43 ವೆಚ್ಚ-6 2019

06-01-2020

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 5 ವೆಚ್ಚ-6 2019 01-01-2020 ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.86 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 4 ವೆಚ್ಚ-6 2019  01-01-2020

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಪ್ತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆಇ 562 ವೆಚ್ಚ 2019

09-12-2019

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ

 0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 236 ವೆಚ್ಚ6 2019  18-11-2019

ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2019 18-11-2019

ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.80 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2019  25-10-2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ

0.63  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2019  25-10-2019

ತಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ

0.41  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ(ಇ)  158 ವೆಚ್ಚ 6 2019

18-10-2019

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 43 ವೆಚ್ಚ-6 2019

 20-09-2019  

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ

 0.74 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಆಇ 405 ವೆಚ್ಚ 6 2019

13-09-2019 ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನಿಧಿ-3ರಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 32 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 ಇಂದ      ಆಇ 206 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 01-08-2019 ಎರಡನೆಯ ಕಂತಿನ (3 ತಿಂಗಳು) ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 ಇಂದ      ಆಇ 30 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 01-08-2019 ಎರಡನೆಯ  ಕಂತಿನ (3 ತಿಂಗಳು) ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 1.65 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 32 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 ಇಂದ      ಆಇ 206 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 01-04-2019 ಮೊದಲ ಕಂತಿನ (4 ತಿಂಗಳು) ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 ಇಂದ      ಆಇ 30 ಝೆಡ್  ಪಿಎ 2019 01-04-2019 ಮೊದಲ ಕಂತಿನ (4 ತಿಂಗಳು) ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 1.54 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 193 ವೆಚ್ಚ 6/2018 16-03-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ/ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ/ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.10  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ 6/2017 16-03-2018 ರಾಜ್ಯದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 42 ವೆಚ್ಚ 6/2018 15-03-2018 ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 155 ವೆಚ್ಚ 6/2018 06-03-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ  ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 156 ವೆಚ್ಚ 6/2018 06-03-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 161 ವೆಚ್ಚ 6/2018 06-03-2018  ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.09  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 151 ವೆಚ್ಚ 6/2018 05-03-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 145 ವೆಚ್ಚ 6/2018 02-03-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 115 ವೆಚ್ಚ 6/2018 27-02-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 136 ವೆಚ್ಚ 6/2018 23-02-2018 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 139 ವೆಚ್ಚ 6/2018 23-02-2018 ರಾಜ್ಯದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.91  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 503 ವೆಚ್ಚ 6/2017 09-02-2018 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:1.4.2016 ರಿಂದ 31.3.2017 ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 81 ವೆಚ್ಚ 6/2018  07-02-2018 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ-1ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.10  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 503 ವೆಚ್ಚ 6/2017 29-01-2018 ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2011-12 ರಿಂದ 2015-16 ರವರೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 0.12
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 60 ವೆಚ್ಚ 6/2018  25-01-2018 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ 6/2017 25-01-2018 ರಾಜ್ಯದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 54 ವೆಚ್ಚ 6/2018 24-01-2018 ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 55 ವೆಚ್ಚ 6/2018 24-01-2018 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 03 ವೆಚ್ಚ 6/2018 08-01-2018 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ  ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಗೌರವಧನ/ಸಂಭಾವನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  3.88 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 688 ವೆಚ್ಚ 6/2017 04-01-2018 ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ನಿಧಿ-1ರಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಇದೇ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.67  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 02 ಜಿಪಅ/2015 19-12-2017  ಅಧಿಸೂಚನೆ 1.08  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 257 ವೆಚ್ಚ 6/2017 16-12-2017 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾದ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   2.31  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 621 ವೆಚ್ಚ 6/2017 24-11-2017 ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 564 ವೆಚ್ಚ 6/2017 02-11-2017 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ  ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ   ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಗೌರವಧನ/ಸಂಭಾವನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  5.33  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ 6/2016 30-10-2017 ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ-1ರಡಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.93  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ 6/2017 10-10-2017 ರಾಜ್ಯದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.37   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 257 ವೆಚ್ಚ 6/2017 03-10-2017 ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-01ರಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.67   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 238 ವೆಚ್ಚ 6/2017 18-08-2017 ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 436 ವೆಚ್ಚ 6/2017 28-07-2017  ರಾಜ್ಯದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.13  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 283 ವೆಚ್ಚ 6/2017 13-07-2017 ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ/ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2059-80-196-1-01-300ರಡಿ  2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 375 ವೆಚ್ಚ 6/2017  13-07-2017 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 380 ವೆಚ್ಚ 3/2017 06-07-2017 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  1.32 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2017   01-07-2017 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2018 ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 0.68  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2017 01-07-2017 2017-18 ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2017  01-07-2017 2017-18 ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2018  ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.90  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 288 ವೆಚ್ಚ 6/2017 03-05-2017 ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ-3ರಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.67  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ 6/2017 13-04-2017 ರಾಜ್ಯದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.16   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31-206 ಜಿಪಅ 2017 12-04-2017  ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ - ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.89   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 257 ವೆಚ್ಚ 6/2017 12-04-2017 ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-01ರಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.38   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 238 ವೆಚ್ಚ 6/2017 03-04-2017  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  3.62   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2017 ರಿಂದ  ಆಇ 30 ಜಿಪಅ/2017 01-04-2017 ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2017 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.79  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2017  01-04-2017 2017-18 ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.97  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2017  01-04-2017  2017-18 ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2017 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.14  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 224 ವೆಚ್ಚ 6/2017 22-03-2017  ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ   5.35   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 223 ವೆಚ್ಚ 6/2017 21-03-2017  ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಬೋಧಕ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.27   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 159 ವೆಚ್ಚ 6/2017 10-03-2017  ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು  ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 166 ವೆಚ್ಚ 6/2017 10-03-2017 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.10   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 175 ವೆಚ್ಚ 6/2017 10-03-2017  ವಿವಿಧ  ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.32   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 169 ವೆಚ್ಚ 6/2017 09-03-2017  ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.10   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 168 ವೆಚ್ಚ 6/2017 08-03-2017 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 164 ವೆಚ್ಚ 6/2017  07-03-2017   ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ 6/2016  22-12-2016 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ-II  ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  8.83  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಜಿಪಅ/2016   14-12-2016 ಜನವರಿ 2017 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2017 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2016    14-12-2016  2016-17ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  3.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2016     14-12-2016   2016-17 ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಜನವರಿ 2017 ರಿಂದ  ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.64   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2016      28-07-2016  ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ವರೆಗೆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.01   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2016       28-07-2016   2016-17ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  4.94   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2016     28-07-2016   2016-17 ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.86 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 266 ವೆಚ್ಚ 6/2016 07-06-2016 ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.68 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ 6/2015 18-04-2016 ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:1.4.2015ರಿಂದ 30.11.2015ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಾಬ್ತನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2016      01-04-2016 ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2016 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 04 ಜಿಪಅ/2013 01-04-2016  

ಸೇರ್ಪಡೆ

0.48  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2016  01-04-2016 2016-17ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.04  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2016   01-04-2016  2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ  ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2016 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.75  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 59 ವೆಚ್ಚ 6/2015  27-02-2016  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.83  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 59 ವೆಚ್ಚ 6/2016  27-02-2016  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.12  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 77 ವೆಚ್ಚ 6/2016 27-02-2016   ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.85  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2016 25-02-2016  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  4.00  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 522 ಜಿಪಅ/ 2015 25-02-2016   ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ  ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   5.41 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 60 ವೆಚ್ಚ 6/2016 24-02-2016  ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.82  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 61 ವೆಚ್ಚ 6/2015  20-02-2016  ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.38 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 55 ವೆಚ್ಚ 6/2016  15-02-2016  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.78  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 49 ವೆಚ್ಚ 6/2016  12-02-2016 ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳುರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ 6/2015  08-02-2016  ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  20.26  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 22 ವೆಚ್ಚ 6/2016 23-01-2016  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.45  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 521 ವೆಚ್ಚ 6/2015  22-12-2015  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು -2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ   2.41  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2015 15-12-2015  ಜನವರಿ 2016 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.66  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2015(1)  15-12-2015   ಜನವರಿ 2016 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2015  15-12-2015    2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.98  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2015  15-12-2015    2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 2016 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.77 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 493 ವೆಚ್ಚ 6/2015 01-12-2015  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.68  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 440 ವೆಚ್ಚ 6/2015 29-10-2015  ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.51 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 342 ವೆಚ್ಚ 6/2015 07-08-2015  ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-02-197-1-01-300 (2225-00-102-0-68)(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2012-13,2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.96  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ 6/2015 03-08-2015  ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ   11.9  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2015(1) 31-07-2015  ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.49  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2015 31-07-2015  ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2015(31) 31-07-2015   2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.92  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2015 31-07-2015  2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2015 31-07-2015   2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2015 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.73  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2015(1)  31-07-2015   ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2015 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2015(1)  22-06-2015  ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.68  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2015   22-06-2015   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.97  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1-30 ಜಿಪಅ/2015(1-30) 10-04-2015  ತಿದ್ದುಪಡಿ  0.58 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2015(1)   04-04-2015  ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2015 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2015(31)    04-04-2015   2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.97  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2015  04-04-2015  2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2015 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.32  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ 6/2013 31-03-2015  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಧಿ-IIರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ  0.81 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 180 ವೆಚ್ಚ 6/2015 24-03-2015  ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   4.50 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 155 ವೆಚ್ಚ 6/2014  23-02-2015  ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ  ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515ರಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.24  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 110 ವೆಚ್ಚ 7/2015 21-02-2015  2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು  1.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ6/2013 (ಭಾ) 13-02-2015  ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  19.58  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 11 ವೆಚ್ಚ6/2015 20-01-2015  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು -2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  1.51  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 350 ವೆಚ್ಚ6/2014 23-12-2014  ಸುತ್ತೋಲೆ  1.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ/2014(1)  05-12-2014  ಜನವರಿ 2015 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2015 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.29  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2014(31)   05-12-2014  2014-15ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.00  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ/2014   02-12-2014  2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2015 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.82  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1 ಜಿಪಅ/2014   01-12-2014 ಜನವರಿ 2015 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2015 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ/2014  01-12-2014  2014-15ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.75  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ 6/2013 (ಭಾ) 18-11-2014  ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  14.89  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 294 ವೆಚ್ಚ 6/2014  27-09-2014  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ  ಅಂದಾಜು-1ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.79  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 237 ವೆಚ್ಚ 6/2014  11-08-2014  ಸುತ್ತೋಲೆ  1.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2014(1-206)  05-08-2014  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  0.46  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ 2014 02-08-2014   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.46  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1 ಜಿಪಅ 2014(1)  01-08-2014    ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1 ಜಿಪಅ 2014  01-08-2014     ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.52  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ 2014(31)   01-08-2014      2014-15ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.88  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ 2014   01-08-2014   2014-15ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.34  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ 6/2013(2) 08-07-2014  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಧಿ-IIರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಹೊಂದಾಣಿ  0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ 6/2013 08-07-2014   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಧಿ-IIರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಹೊಂದಾಣಿ   2.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 437 ವೆಚ್ಚ 6/2013  19-06-2014 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಧಿ-IIರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಪುರ್ನವಿನಿಯೋಗ  2.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 207 ಜಿಪಅ 2014 27-05-2014 ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  4.26  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 209 ಜಿಪಅ 2014 27-05-2014  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.29  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1 ಜಿಪಅ 2014(1) 04-04-2014  ಏಪ್ರಿಲ್ 2014 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2014 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.38  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ 2014(31) 04-04-2014   2014-15ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.67  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 31 ಜಿಪಅ 2015(31) 04-04-2014   2015-16ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಜಿಪಅ 2014 02-04-2014 ಏಪ್ರಿಲ್ 2014 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2014 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.79 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 31 ಜಿಪಅ 2014

02-04-2014 2014-15ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.39 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 100  ವೆಚ್ಚ 6/2014 19-03-2014 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದ   ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2403-00-101-1-01 (ಯೋಜನೆ)  ಜೀವವೈದ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.53 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 76 ವೆಚ್ಚ 6/2014 06-03-2014  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.54  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 445 ವೆಚ್ಚ 6/2013  10-02-2014  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ವ್ಯಪಗತವಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.49  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2014 01-02-2014  ಸುತ್ತೋಲೆ 0.45  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ 6/2013 (ಭಾ) 28-01-2014 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:31.8.2012 ರಿಂದ 31.3.2013 ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  5.65  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 25 ವೆಚ್ಚ 6/2014  25-01-2014  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ  ಹೊಸದಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.66  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 08 ಜಿಪಅ 2013 10-01-2014  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.52  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 447 ವೆಚ್ಚ 6/2013 09-01-2014  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 5 ಜಿಪಅ 2013 21-12-2013  ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2201-01-197-1-01(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.48  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 06 ಜಿಪಅ 2013  21-12-2013  ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್- ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.79  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 359 ವೆಚ್ಚ 6/2013 21-12-2013   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2202 (ಯೋಜನೆ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2013-14ನೇ  ಸಾಲಿನಲ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.82  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 03 ಜಿಪಅ 2013  18-12-2013  2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ  2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2014 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.95  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 101 ಜಿಪಅ 2013  07-12-2013  2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  2.53  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 51 ಜಿಪಅ 2013  07-12-2013  ಜನವರಿ 2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2014 ವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.97 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 359 ವೆಚ್ಚ 6/2013 28-09-2013 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2202 (ಯೋಜನೆ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2013-14ನೇ  ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ 6/2013 17-08-2013 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-00-101-0-75 (ಯೋಜನೇತರ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 322 ವೆಚ್ಚ 6/2013 17-08-2013 ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2225 (ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ವೆಚ್ಚ /2013 07-08-2013 2013-14ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 2013 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.69 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05 ಜಿಪಅ 2013 07-08-2013 ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2201-01-197-1-01(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಜಿಪಅ 2013 07-08-2013 ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್- ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.65 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 08 ಜಿಪಅ 2013 01-08-2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.54 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಜಿಪಅ 2013 20-05-2013 ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್- ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.69 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 238 ವೆಚ್ಚ 6/2013 20-05-2013 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225 ರಡಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.37 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ಜಿಪಅ 2013 20-04-2013 2013-14ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 2013 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2013 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.77 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2013

01-04-2013  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2013 ರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.45  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 202 ವೆಚ್ಚ 6/2013 25-03-2013  ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2235-02-196-1-03-300 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.65  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ 6/2013 (ಭಾ)  21-03-2013  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:15.10.2011 ರಿಂದ 30.8.2012 ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  22.36  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 94 ವೆಚ್ಚ 6/2013 07-02-2013  ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.53  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ 6/2013 30-01-2013  ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.92  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 51 ವೆಚ್ಚ 6/2013 30-01-2013   ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-03-196-1-01 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.54  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 51 ವೆಚ್ಚ 6/2013 30-01-2013    ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-03-196-1-01 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಗೋಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   0.55  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 55 ವೆಚ್ಚ 6/2013 30-01-2013     ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-03-196-1-01 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ವಿ.ಅ.ಯೋ. ಅಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3.23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 501 ವೆಚ್ಚ 6/2012  04-01-2013  ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.82  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 500 ವೆಚ್ಚ 6/2012 01-01-2013 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.20  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2012 04-12-2012  2012-13ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ  ಜನವರಿ 2013 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2013 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   1.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2012  07-09-2012   2012-13ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.10  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2012  31-07-2012   2012-13 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2012 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012ರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.64  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2012   16-06-2012   2012-13 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 2012 ರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 
0.69  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 01 ಜಿಪಅ 2012    02-04-2012 2012-13ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2012 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2012 ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.66  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-04-2023 05:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080