ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 13 ಮುಭನಿ 2023 18-11-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಚಂದದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 0.12  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಮುಭನಿ 2023 06-11-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 01-10-2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2023ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.62 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 09 ಮುಭನಿ 2023 06-10-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2023

4.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಮುಭನಿ 2023 29-08-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-07-2023ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 07 ಮುಭನಿ 2023 01-07-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು 2016 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

0.55 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 18 ಸಾವಿಯೋ 2022 28-06-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು-2022

0.96  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 16 ಮುಭನಿ 2022

17-06-2023

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 16 ಸಾವಿಯೋ 2021 13-06-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.84  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಮುಭನಿ 2023 12-06-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವತಿಯಿಂದ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-04-2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 30-06-2023 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.1 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 06 ಮುಭನಿ 2023 12-06-2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವತಿಯಿಂದ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2023 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-03-2023 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.1 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.99 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 02 ಮಕಮು 2023 06-06-2023

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡದ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇ.8.5ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 16 ಮುಭನಿ 2022 26-12-2022

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರು ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.40  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 49 ಕವಿಇ 2021 17-09-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ 01-04-2016 ರಿಂದ 31-03-2018ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ವಿಮಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್‌ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2022 06-08-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 01-07-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30-09-2022 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.48  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2022 15-07-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 01-04-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30-06-2022 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 10 ಸಾವಿಯೋ 2022 21-05-2022

ಸಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು ಅನ್‌ ಲೈನ್‌ (Online) ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.54 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2022 03-02-2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2022 ರಿಂದ 31-03-2022 ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.64 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 10 ಮುಭನಿ 2021 17-11-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-10-2021 ರಿಂದ 31-12-2021ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.92 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 10 ಮುಭನಿ 2021 29-07-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-07-2021 ರಿಂದ 30-09-2021ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 10 ಮುಭನಿ 2021 21-06-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿ:01.04.2021 ರಿಂದ 30.06.2021 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07 ಮುಭನಿ 2020 06-02-2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ತಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-03-2021ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 15 ಮುಭನಿ 2018 30-12-2020 

The Karnataka General Provident Fund Rule, 2016 ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 7 ಮುಭನಿ 2020 12-11-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-10-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 15 ಮುಭನಿ 2018 20-10-2020

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಅಂಶಿಕ/ಅಂತಿಮ ಹಿಂತೆಗೆತಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.43 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 7 ಮುಭನಿ 2020 25-08-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆದಾರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-07-2020 ರಿಂದ 30-09-2020ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.33 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 45 ಕವಿಇ 2020 01-07-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ 2014-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋನಸ್ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.

1.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 7 ಮುಭನಿ 2020 22-05-2020

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 7.1 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.38 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2019 15-02-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿ

0.98 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2019 21-09-2019 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ (7.9%) ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2019 06-09-2019 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 8.0 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 1.75 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 12 ಸಾವಿಯೋ 2018

16-11-2018

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2018

2.87 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 21 ಮುಭನಿ 2016  08-02-2018 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 7.6 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 45 ಕವಿಇ 2017 23-12-2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ:01.04.2012 ರಿಂದ 31.03.2014 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ  0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 8 ಮಕಮು 2017 16-12-2017 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 21 ಮುಭನಿ 2016 29-08-2017 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 7.8 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.75 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 29 ಮುಭನಿ 2012 25-03-2017

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮ 2016.

0.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 34 ಸಾವಿಯೋ 2014 13-02-2017

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮ 2016 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

1.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 21 ಮುಭನಿ 2016 02-11-2016 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 8 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 21 ಮುಭನಿ 2016 18-08-2016 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 8.1 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.48 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 7 ಮುಭವಿ 2016 12-04-2016

ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಾರಾಗುವ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ.

1.51 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 23 ಕವಿಇ 2015 18-08-2015 ತಿದ್ದೋಲೆ 0.48 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 23 ಕವಿಇ 2015 17-08-2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ:01.04.2012 ರಿಂದ 31.03.2014 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 1.36 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 02 ಮಕಮು 2014 28-05-2015 ತಿದ್ದೋಲೆ 0.64  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ ಮಕಮು 2014 05-05-2015 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 26 ಮುಭನಿ 2013 06-06-2014 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಚಂದಾ ವಂತಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2.34  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 23 ಮುಭನಿ 2013 03-06-2014 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಂಶಿಕ  ಅಂತಿಮ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ 0.58  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಮುಭನಿ 2012 23-05-2014

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮ 2012 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

2.88  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 02 ಮಕಮು 2012 20-01-2014 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 27 ಕವಿಇ 2013 08-11-2013 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ:01.04.2008 ರಿಂದ 31.03.2010 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 26 ಮುಭನಿ 2013 30-09-2013

ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 26 ಮುಭನಿ 2013 30-09-2013 ತಿದ್ದೋಲೆ 0.24 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 30 ಮುಭನಿ 2013 13-09-2013 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 8.7 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 26 ಮುಭನಿ 2013 20-08-2013 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಾತೆದಾರರು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 0.64 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ  8 ಮಕಮು 2012 10-08-2012 ಹೆಚ್ ಡಿಎಫ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜಮೆಯ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ 0.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 20 ಕವಿಇ 2012 26-07-2012

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ನಿಯಮ 1958 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.  

0.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 6 ಮಕಮು 2012 18-06-2012 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12 ಮುಭನಿ 2012 18-05-2012 ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 8.6 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 11 ಸಾವಿಯೋ 2011 22-12-2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ನಿಯಮ 1981ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಇ 46 ಕವಿಇ 2010 21-07-2011 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ:01.04.2006 ರಿಂದ 31.03.2008 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ  ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 8 ಸಾವಿಯೋ 2010 11-07-2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ  ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿವೃತ್ತ/ಮೃತ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 11 ಮಕಮು 2010 06-03-2011

ಮುಂಗಡ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡದ ಬಡ್ತಿ ಕಂತುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೇತನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 18 ಮಕಮು 2010 22-12-2010 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಡೆದ ಹೆಚ್.ಡಿ,ಎಫ್.ಸಿ. ಗೃಹ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 17 ಮುಭನಿ 2009 22-11-2010 ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಚಂದಾದಾರನ ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ/ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅಂಶಿಕ ಅಂತಿಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.99 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-11-2023 07:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080