ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

PUBLIC PROCUREMENT REFORM IN KARNATAKA STATE

Government of Karnataka has embarked on a program of  Reforms in Public Procurement. The Karnataka Transparency in Public Procurement Act 1999 (Karnataka Act No.29 of 2000 was issued vide No. SAMVYASHAE 29 SHASANA 1999, Bangalore, Dated 16th February 2001. Karnataka Transparency in Public Procurement Rules 2000 was issued vide No. PWD/154/FC-III/2000 Dated 24th October 2000. These are available on the web site of Finance Department, Government of Karnataka.

 

Amendments to the Rules and Circulars on various aspects of Public Procurement have been issued from time to time and these have also been posted on the web site of Finance Department of Government of Karnataka.

 

 In order to ensure transparency in public procurement and bring in uniformity across all the procurement entities of the State, it is proposed to mandate the use of Standard Tender Documents for procurement of Goods, Works and Consultancies. Standard Tender Documents have been prepared and reviewed by various Committees constituted by the Government for the purpose. However before finalizing, issuing, mandating its use by all the procurement entities of the State, it is proposed to post the draft documents in the web site of Finance Department, Government of Karnataka, to elicit constructive comments, suggestions for improvement, point out any discrepancies etc., from various procurement entities of the State (Individual or Organization), Contractors (individual or Association), Suppliers and General Public. The Comments and Suggestions may please be sent by hand delivery, or by post addressed to:

Deputy Secretary to Government
Procurement Cell,
MS Building, V Stage, Bangalore 560001
Phone No; 080-2203-3160

 

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ (ಎಂ.ಬಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಆಇ 455 ವೆಚ್ಚ-12-2020

01-04-2023

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ Land Border ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕುರಿತು.

6.34  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 675 ವೆಚ್ಚ-12/2020 22-12-2020

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲು ರಿಯಾಯತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

4.42 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 455 ವೆಚ್ಚ-12/2020 25-08-2020

ನಿ‍ರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಗಳ ಬಿಡ್ಡುದಾರರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ‍‍

10.30 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 876 ವೆಚ್ಚ-12/2017 10-10-2017 ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   0.29 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 791 ವೆಚ್ಚ-12/2015 26-02-2016  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ – ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ - ಬಗ್ಗೆ 2.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 480 ವೆಚ್ಚ-12/2014 19-07-2014  ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   1.85 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 01 ಪಿಸಿಎಲ್ -01/2010  23-09-2010  ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   0.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ಪಿಸಿಎಲ್-03/2008  21-11-2008  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ – ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. 0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 04 ಪಿಸಿಎಲ್-04/2008  14-10-2008  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ - ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ – ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 04 ಪಿಸಿಎಲ್-04/2007  02-04-2008  ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ  0.41 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 06 ಪಿಸಿಎಲ್-06/2006  21-03-2007  ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ  0.86 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಲೋ.ಇ. 141 ಎಸ್ಓ/ಎಫ್.ಸಿ 2003  29-08-2003  ಸರಕುಗಳ/ಸೇವೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರಡು ದಾಖಲೆಗಳು 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
         
ಕಾರ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳು
 ಆಇ 09 ಪಿಸಿಎಲ್ 2004(I) 06-08-2005  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ – ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ 0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅನುಬಂಧಗಳು            
 ಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯು-1  06-08-2005  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್‌/ಐಟಂ ದರ/ ರೂ.20 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.61 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯು-2  06-08-2005  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್‌/ಐಟಂ ದರ/ > ರೂ.20 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು < ರೂ.50 ಲಕ್ಷಗಳು 0.66  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯು-3  06-08-2005  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್‌/ಐಟಂ ದರ/ > ರೂ.50 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು < ರೂ.100 ಲಕ್ಷಗಳು 0.70   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯು-4 06-08-2005  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್‌/ಐಟಂ ದರ/ > ರೂ.100 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು < ರೂ.1000 ಲಕ್ಷಗಳು) 0.94  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯು-5 06-08-2005

 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವ-ಅರ್ಹತೆ (Joint Venture ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ)/ (>ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳು)

 
0.99  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೆ/ಡಬ್ಲ್ಯು-6 06-08-2005  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವ-ಅರ್ಹತೆ (Joint Venture ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)/ (>ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳು) 1.07  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
         
ಸರಕುಗಳ  ದಾಖಲೆಗಳು
ಆಇ 09 ಪಿಸಿಎಲ್ 2004(II) 06-08-2005  ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ – ಮಾದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ  0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅನುಬಂಧಗಳು    
  ಕೆ/ಜಿ-1  06-08-2005 ಸರಕುಗಳು/ಸಾಮಗ್ರಿ/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್/< ರೂ.10 ಲಕ್ಷಗಳು  0.56 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆ/ಜಿ-2  06-08-2005  ಸರಕುಗಳು/ಸಾಮಗ್ರಿ/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್/>ರೂ.10 ಲಕ್ಷಗಳು < ರೂ.50 ಲಕ್ಷಗಳು  0.70  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆ/ಜಿ-3  06-08-2005 ಸರಕುಗಳು/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ತೆರೆದ ಟೆಂಡರ್/ರೂ.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ   1.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆ/ಕ್ಯೂ-1  06-08-2005 ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ/ಸೀಮಿತ ಟೆಂಡರ್/ಎಲ್ಲಾ ಐಟಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆ/ಕ್ಯೂ-2  06-08-2005 ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ/ಸೀಮಿತ ಟೆಂಡರ್/ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಕೆಎಸ್ಓ  06-08-2005 ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ/ಪೂರೈಕೆ ಆದೇಶದ ನಮೂನೆ/ಸೀಮಿತ ಟೆಂಡರ್/‌ ಪ್ರತೀ ಗುತ್ತಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.90 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
         
 ಸಲಹಾ ದಾಖಲೆಗಳು    
  ಆಇ 09 ಪಿಸಿಎಲ್ 2004(II)   06-08-2005  ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ -  ಮಾದರಿ  ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ವಿನಂತಿ (RFPs) ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳು. 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಅನುಬಂಧಗಳು            
 ಕೆ/ಸಿ-1   06-08-2005 ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ – ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ/ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.39  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕೆ/ಸಿ-2   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ – ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ/ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ  0.92   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕೆ/ಸಿ-3   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ – ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ/ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  0.37   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-4   06-08-2005   ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ – ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ/ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ 0.87   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-5   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆ – ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ/ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  0.39   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-6   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆ – ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ/ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ  0.91   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-7   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆ – ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ /ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  0.37   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-8   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆ – ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ /ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ  0.86  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-9   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಏಕ ಮೂಲ ಆಯ್ಕೆ – ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ/ರೂ.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.35   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-10   06-08-2005  ಸಂಸ್ಥೆ/ಎನ್‌ಜಿಒ/ಏಕ ಮೂಲ ಆಯ್ಕೆ – ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ/ರೂ.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  0.34   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-11   06-08-2005  ವಯಕ್ತಿಕ/ಏಕ ಮೂಲ ಆಯ್ಕೆ – ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ /ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.31   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಕೆ/ಸಿ-12   06-08-2005  ವಯಕ್ತಿಕ/ಏಕ ಮೂಲ ಆಯ್ಕೆ – ಇಡಿಗಂಟು /ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 0.30   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-04-2023 05:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080