ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

 ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಆಇ 458 ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ 2019 23-03-2020

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.96 view logo 
ಆಇ 01 ಟಿಟಿಸಿ 2020 30-03-2020

ವಿವಿಧ ಮಾಸಾಶನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಖಜಾನೆ-2ರ ಬಿಎಂಎಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

0.85  view logo
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 30-03-2020

ಖಜನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

0.52 view logo
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 26-03-2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.46 view logo
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 21-03-2020 

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.56 view logo 
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 20-03-2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

0.64  view logo
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020  13-03-2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.63  view logo  
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 19-02-2020

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.47   view logo 
ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2020 13-01-2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

0.57  view logo
ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 08-01-2020

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.47   view logo

ಆಇ 08 ಬಿಪಿಇ 2019

23-10-2019

2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

0.46   view logo
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 30-09-2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಕೊಳಪಡಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.30 view logo 
‍‍ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 01-08-2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಾನುದಾನದ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.25 view logo
ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 31-07-2019 2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಲೇಖಾನುದಾನ ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.45 view logo
ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2019 04-07-2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ  0.53 view logo
ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2018 03-04-2019 ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.65 view logo
 ಎಫ್.ಡಿ. 18 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 19-03-2019 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ  0.78 view logo
ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 28-11-2018 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.54 view logo
ಎಫ್.ಡಿ. 08 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 19-11-2018 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.43 view logo
ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 19-11-2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.89 view logo
ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 10-12-2018 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.89 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-11-2020 01:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Departmentಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080