ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23-03-2020 ಆಇ 458 ಬಿಆರ್‌ಎಸ್‌ 2019

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.96 view logo 
30-03-2020 ಆಇ 01 ಟಿಟಿಸಿ 2020

ವಿವಿಧ ಮಾಸಾಶನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಖಜಾನೆ-2ರ ಬಿಎಂಎಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

  view logo
30-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

0.52 view logo
26-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.46 view logo
21-03-2020  ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

 0.56 view logo 
20-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

0.64  view logo
13-03-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020 

ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.63  view logo  
19-02-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.47   view logo 
13-01-2020 ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

  view logo
08-01-2020 ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2020

ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.47   view logo

23-10-2019

ಆಇ 08 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

0.46   view logo
30-09-2019

ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಕೊಳಪಡಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.30 view logo 
01-08-2019

‍‍ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಾನುದಾನದ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.25 view logo
31-07-2019 ಎಫ್ ಡಿ 05 ಬಿಪಿಇ 2019 2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಲೇಖಾನುದಾನ ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.45 view logo
04-07-2019 ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ   view logo
03-04-2019 ಎಫ್.ಡಿ. 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2018 ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 0.65 view logo
19-03-2019  ಎಫ್.ಡಿ. 18 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ(ಲೇಖಾನುದಾನ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ  0.78 view logo
28-11-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.54 view logo
19-11-2018  ಎಫ್.ಡಿ. 08 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.43 view logo
19-11-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.89 view logo
10-12-2018 ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2018 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.89 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-07-2020 11:41 AM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Departmentಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ