ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ - ಪಿ ಎಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್
 F No-9-1-2021-Desk-MDM 20-06-2022

Release of first instalment of central share of funds in 2022-23-reg

1.37  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 F No-1-33-PFMS-2022    14-06-2022

Non generation of sanction order if central share released earlier has not reached SNA account

0.83  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

No-12-4-2018-CW-II Part-1

D.O No-1-13-PFMS-2020

26-05-2022

18-05-2022

D.O Letter from GoI to Women and Child Development on unspent balances available with SNA

3.00  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
F No-1-33-PFMS-2022-Dtd-20-05-2022

20-05-2022

Clarification on central share released to a state under a CSS but not released from state treasury to SNA

 0.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 39 ಟಿಎಆರ್‌ 2022  09-05-2022

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ-2 PFMS ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.21  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 39 ಟಿಎಆರ್‌ 2022

28-04-2022

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ-2 PFMS ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.78 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
D.O No-1-13-PFMS-2020   13-04-2022

Check being operationalized in PFMS on release of previous instalment of central share to SNA

1.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
F. No-13-PFMS-FCD-2020 28-03-2022

Corrigendum to DOEs OM No F. No 1 13/PFMS/FCD/2020, dated: 23.03.2022

2.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

23-03-2022 FY 2022-23 ಗಾಗಿ ನಿಧಿಯ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  0.24 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

16-03-2022 PFMS ನ EAT ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ/ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ SoP 0.16  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

15-03-2022 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವು SNA ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದನ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶವನದನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

08-03-2022 ವೇತನ,ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಕಿಗಳ ಕಟಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಇತರ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 0.81  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಿ-13015(520-ಭಾಗ-2)/ಎಂಎಫ್ ಸಿಜಿಎ/ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ ಸಿಎಸ್ಎಸ್(ಇಏಟಿ)/ 2021-22/7256

27-01-2022 SNA ಯಿಂದ DBT ಪಾವತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿವಿರಗಳು 16.90  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 84 ಜಿಐಇ 2021

31-12-2021 SNA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (GoI ಮತ್ತು GoK) ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ರಶೀದಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

08-12-2021 ಕೇ.ಪು.ಯೋ.ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ IA ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು SNA ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.22  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

24-11-2021 ಒಂದು ಕೇ.ಪು.ಯೋ.ಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 0.48  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 63 ಜಿಐಇ 2021

28-10-2021 ಕೇ.ಪು.ಯೋ.ಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೂತನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ  0.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಏಡಿ-17007/22/2021-ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ 4328

13-10-2021 IA ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು SNA ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.77  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

10-08-2021 ಹೊಸ CSS ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ 0.28  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2021

30-09-2021 ಕೇ.ಪು.ಯೋ.ಗಳಡಿ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ/ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾಗರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 1.60  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

23-09-2021 ಮರುಪಾವತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕೇ.ಪು.ಯೋ. ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯತಿ  0.42  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

10-08-2021 SOP ಬಗ್ಗೆ  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ವೆಚ್ಚ) ರವರ ಪತ್ರ 0.10  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಿ-13015(520-ಭಾಗ-2)/ಎಂಎಫ್ ಸಿಜಿಎ/ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ ಸಿಎಸ್ಎಸ್(ಇಏಟಿ)/ 2021-22/1610

30-07-2021 ಕೇ.ಪು.ಯೋ.ಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ SOP  8.27 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2021

07-07-2021 FAQs : ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು 1.31 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

02-07-2021 ಹೊಸ CSS ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿ:30.09.2021 ರವೆರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 0.86  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2021

30-06-2021 SNA ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  0.54 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಇ 30 ಟಿಎಆರ್ 2020

 
15-06-2021 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 1.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

21-05-2021

ಕೇ.ಪು.ಯೋ.ಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ಪತ್ರ 0.70  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

12-04-2021

ಎಲ್ಲಾ CSS ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

12-04-2021

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ   0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಕ.ಸಂ. 1(13) ಪಿಎಫ್ಎಂಎಸ್/ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ/2020

23-03-2021

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ

 3.63 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-06-2022 06:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080